Strieborné šperky | Bytové doplnky | Dekorácie

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.coloseo.sk. Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou Coloseo s.r.o., V.Spanyola 28, 010 01 Žilina, IČO : 43 914 331 , IČ DPH: SK 2022533612, zapísaná v OR Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 20071/L.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednávať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Potvrdenie objednávky je realizované mailom alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi. Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení zo strany odberateľa a dohodnutí platobných podmienok. Ak sa tovar, ktorý ste si objednali, momentálne nenachádza skladom, budeme Vás o tom ihneď informovať a poskytneme Vám možnosť náhradného riešenia.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku do momentu jej vybavenia.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené s DPH. K cene tovaru sa pripočítava cena za dopravu, ktorá bude upresnená po zabalení zásielky. Pri objednávke nad 33 EUR s DPH je doprava zdarma. Neúčtujeme balné.Pri množstevných odberoch sa dodávateľ môže dohodnúť s odberateľom na osobitých cenových a prepravných podmienkach.
Spôsob platby
Platbu je možné realizovať hotovostnou formou úhrady pri osobnom odbere tzv. dobierka alebo peňažným prevodom na základe zálohovej faktúry, kedy po pripísaní sumy na bankový účet dodávateľa, je tovar zaslaný na adresu odberateľa.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar zasielame v čo najkratšom možnom čase prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zásielkovej služby po potvrdení zo strany odberateľa. Objednávka sa považuje za záväznú po zaplatení zálohovej faktúry bankovým prevodom na náš účet.Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o predbežnej dodacej lehote.Dodávateľ si uplatňuje právo neniesť zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave tovaru.

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia odberateľom. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene s DPH na účet dodávateľa alebo zaplatenie dobierky hotovostnou formou.

Ochrana osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely doručenia tovaru a fakturácie. Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí odberateľa včas informovať.