Strieborné šperky | Bytové doplnky | Dekorácie

Reklamačný Poriadok

obchodnej spoločnosti COLOSEO, s.r.o.,V.Spanyola 28, 010 01 Žilina, IČO: 43 914331, IČ DPH: SK2022533612, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. v odd. Sro, vložka číslo:  20071/L

I. Základné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok vydaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi informuje Kupujúcich o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru, ktorý Kupujúcim predáva obchodná spoločnosť COLOSEO,s.r.o., V.Spanyola 28, 010 01 Žilina, IČO: 43914331, IČ DPH: SK2022533612, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vl. č.: 20071/L (ďalej len „Predávajúci“).
Tento reklamačný poriadok neinformuje o podmienkach a spôsobe vybavovania prípadných reklamácií Tovaru, ktorý Predávajúci dodáva iným osobám ako Kupujúcim.
2.  Kupujúcim je pre účely tohto reklamačného poriadku fyzická alebo právnická osoba, ktorá kúpila Tovar od Predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
3.  Tovarom na účely reklamačného poriadku sa rozumie hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená, alebo inak získaná, ktorá je určená  na ponuku Kupujúcemu, alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju Kupujúci použije, ak Predávajúci túto vec dodáva Kupujúcemu.
4.  Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti z vád Tovaru Kupujúcim.
5.  Tento reklamačný poriadok je umiestnený v každej prevádzkarni predávajúceho na vhodnom viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu.

II. Zodpovednosť za vady
1.      Predávajúci v súlade s právnymi predpismi vydá Kupujúcemu doklad o kúpe Tovaru.
2.      Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má pri prevzatí Kupujúcim.
3.      Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4.      Ak nejde o Tovar podliehajúci rýchlej skaze, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
5.      Záručná doba je 24 mesiacov. Predávajúci vyhlásením v záručnom liste môže poskytnúť Kupujúcemu záruku presahujúcu zákonom stanovenú záruku. V takomto prípade Predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah záruky. Ak Predávajúci neposkytne Kupujúcemu záruku presahujúcu zákonom stanovenú záruku, tak Predávajúci Kupujúcemu záručný list nevydá (dokladom potrebným na uplatnenie záruky je v takomto prípade doklad o kúpe).
6.      Na základe vyhlásenia výrobcu Tovaru o jeho zodpovednosti za vady Tovaru (uvedeného napr. v príbalových letákoch k Tovaru) nevznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim žiadne práva ani povinnosti, ak Predávajúci v záručnom liste neuvedie inak.
7.      Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
8.      Predávajúci nezodpovedá najmä za:
a)      zjavné vady, ktoré mohol Kupujúci zistiť už pri prevzatí Tovaru, ak zákon neustanovuje inak.
b)      vady spôsobené inštaláciou, alebo montážou, alebo užívaním, resp. používaním, alebo údržbou, alebo uskladnením Tovaru.
c)      vady spôsobené poškodením Tovaru vonkajšími vplyvmi (napr. mechanicky, poveternostnými vplyvmi a pod.).

III. Nároky z vád tovaru
A. Odstrániteľné vady
1.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci túto bezplatne, včas a riadne odstráni.
2.      Ak sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu súčasti Tovaru. Predávajúci je povinný vymeniť súčasť Tovaru iba v prípade, ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru, alebo závažnosť vady.
3.      Ak ide o odstrániteľnú vadu Tovaru, má Predávajúci vždy právo vymeniť vadný Tovar (resp. jeho časť) za bezvadný Tovar, ak zákon neustanovuje inak.
4.      Ak Kupujúci nemôže Tovar riadne užívať v dôsledku opätovne sa vyskytnutej odstrániteľnej vady po oprave, alebo v dôsledku väčšieho počtu vád Tovaru (spravidla najmenej troch), má právo na výmenu Tovaru, resp. má právo od zmluvy, na základe ktorej nadobudol Tovar, odstúpiť.

B. Neodstrániteľné vady
1.      Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Kupujúci mohol Tovar riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru, resp. má právo od zmluvy, na základe ktorej nadobudol Tovar, odstúpiť.
2.      U ostatných neodstrániteľných vád má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

C. Osobitné ustanovenie
1.      Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu (ktorá bola dojednaná v dôsledku vady Tovaru) má inú vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z ceny.
2.      Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie do doby, keď kupujúci po vykonaní opravy bol povinný opravený Tovar prevziať.
3.      Ak dôjde k výmene Tovaru, prevzatím nového Tovaru začína plynúť záručná doba znova.
IV.Uplatnenie reklamácie
1.      Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho.
2.      Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Aktuálny zoznam prevádzok predávajúceho spolu s ich prevádzkovou dobou je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho www.coloseo.sk, resp. na požiadanie Kupujúceho mu bude oznámený v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho.
3.      Pri reklamácii je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu doklad o kúpe Tovaru a v prípade, ak uplatňuje nároky zo záruky presahujúcej zákonom stanovenú záruku, tak aj záručný list vystavený Predávajúcim.
Ak Kupujúci reklamuje Tovar, ktorý medzičasom namontoval, je povinný pri reklamácii Predávajúcemu oznámiť miesto, kde sa tovar nachádza a predložiť doklady, z ktorých bude zrejmé, za akých podmienok bol Tovar namontovaný (najmä z hľadiska dodržania technologických podmienok).

4.      Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä uvedenie druhu a množstva Tovaru, ktorého sa reklamácia týka, opis vady Tovaru, deň uplatnenia reklamácie a v prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu, tak o oprave Tovaru a dobe jej trvania.
5.      Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách , ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia jednotlivých reklamácií, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

V.Vybavenie reklamácie
1.      V každej prevádzkarni Predávajúceho je počas jej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec Predávajúceho poverený vybavovať reklamácie.
2.      Predávajúci (resp. ním poverený zamestnanec) je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
3.      Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
4.      Predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie Kupujúcemu oznámi spôsob vybavenia reklamácie (spravidla telefonicky, resp. elektronickou poštou); o vybavení reklamácie Predávajúci vždy vydá Kupujúcemu do 30 dní od uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie.
5.      Vzhľadom na povahu Tovaru je pri vade Tovaru spravidla iba vo výnimočných prípadoch možné jej odstránenie vykonaním opravy Tovaru.
6.      Ak Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že ju neuzná, je Kupujúci povinný do 7 dní od oznámenia o takomto vybavení reklamácie reklamovaný Tovar od Predávajúceho prevziať a to v prevádzke Predávajúceho, v ktorej uplatnil reklamáciu (ak sa s Predávajúcim nedohodne inak).

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2008.